Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Η ΜοΚΕ


Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ), αποτελεί επιμέρους δράση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) της ΑΣΠΑΙΤΕ και υπάγεται διοικητικά και οργανωτικά σε αυτή.

 

Σκοπός της ΜΚΕ

Σκοπός της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των φοιτητών όλων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ΜΚΕ αποτελεί τη μετεξέλιξη των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ με την εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθώς και στην ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ.

 

Η ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας στην εκπαίδευση είναι και ο πλέον σημαντικός σκοπός της ΑΣΠΑΙΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης αυτής, δεδομένου ότι η επιχειρηματικότητα ουδέποτε προβλήθηκε στα πλαίσια του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού ως εναλλακτική επαγγελματική επιλογή των αποφοίτων του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος όλων των βαθμίδων.

 

Επιμέρους Στόχοι της ΜΚΕ

Κατά συνέπεια οι επιμέρους στόχοι της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες δράσης:

1.    Παροχή γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα στους φοιτητές των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ.

2.    Δημιουργία ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο οδηγεί στην πιστοποίηση του γνωστικού αντικειμένου της διδακτικής της επιχειρηματικότητας

3.    Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας των φοιτητών απέναντι στην επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

4.    Ανάπτυξη συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης των αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ για την υλοποίηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είτε έχουν παρακολουθήσει είτε όχι τον κύκλο μαθημάτων επιχειρηματικότητας.

5.    Εκπαίδευση εκπαιδευτών στην διδασκαλία της επιχειρηματικότητας και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για το σκοπό αυτό.

6.    Συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ αλλά και τις υπόλοιπες μονάδες ώστε τα παραγόμενα επιχειρηματικά σχέδια να είναι βιώσιμα και να μπορούν να χρηματοδοτηθούν και να στηριχθούν από προγράμματα άλλων Υπουργείων (π.χ. Υπουργείο Ανάπτυξης), ώστε η εκπαίδευση να οδηγήσει σε άμεσα αποτελέσματα.

 

Ετήσιος Κύκλος «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα»

Βασική εκπαιδευτική δραστηριότητα της ΜΚΕ ΑΣΠΑΙΤΕ είναι η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα». Περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους δράσεις:

(α) Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας  το οποίο θα αναλύεται σε δύο εξαμηνιαίες εκπαιδευτικές δραστηριότητες: ένα γενικό θεωρητικό μάθημα επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές όλων των τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ και ένα εργαστηριακό μάθημα προσομοίωσης επιχειρηματικότητας

(β) Ένταξη του φοιτητή σε ομάδα συμβουλευτικής υποστήριξης mentoring για την ανάπτυξη σε επίπεδο εκπαιδευτικής εργασίας μιας δυνητικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας (εκπαιδευτικό επιχειρηματικό σχέδιο business plan)

(γ) Παρακολούθηση μαθημάτων – διαλέξεων που αφορούν τη διδακτική της επιχειρηματικότητας

(δ) Παρακολούθηση Ανοιχτών Σεμιναρίων για βελτίωση ατομικών δεξιοτήτων σε σχέση με το επιχειρείν

(ε) Συμμετοχή  των φοιτητών στο παιχνίδι των εικονικών επιχειρήσεων

Η επιτυχής ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων του προγράμματος οδηγεί στην απονομή στους συμμετέχοντες φοιτητές πιστοποιητικού επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα»

 

Ειδικές Δράσεις για τους Απόφοιτους της ΑΣΠΑΙΤΕ.

Για τους αποφοίτους της ΑΣΠΑΙΤΕ οι οποίοι έχουν συμμετάσχει στις δράσεις της ΜΚΕ προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Συμβουλευτική Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Ελεύθερη συμμετοχή τους στα ανοιχτά σεμινάρια που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση των ατομικών τους δεξιοτήτων.
  • Ανάδειξη των αποφοίτων οι οποίοι ανέπτυξαν επιχειρηματική πρωτοβουλία αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΜΚΕ στις οποίες και συμμετείχαν
  • Ενημέρωση για δράσεις και εξελίξεις σε θέματα επιχειρηματικότητας