Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Δράσεις ΜΟΚΕ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.


 

1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

 

Το Ετήσιο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα» της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ περιλαμβάνει δύο εξαμηνιαία μαθήματα ένα γενικό μάθημα επιχειρηματικότητας για όλες τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις της Σχολής και ένα Εργαστηριακό μάθημα πρακτικού τύπου με εξειδίκευση στις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις. Στα δύο αυτά μαθήματα κατανέμονται μια σειρά από καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στόχο έχουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με άξονα την επιχειρηματικότητα.

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση μέσω εξετάσεων και η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες οδηγεί στην απονομή του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στο θεματικό αντικείμενο «Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα». Αναλυτικά τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι οι εξής:

 

Α. Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία και Διδακτική ( Α΄Εξάμηνο)

Ο ετήσιος κύκλος εκπαίδευσης στην  Επιχειρηματικότητα της ΜΚΕ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ξεκινά με ένα εξαμηνιαίο γενικού τύπου μάθημα στην Επιχειρηματικότητα, στην Ανάπτυξη Καινοτομίας και στη Διδακτική της Επιχειρηματικότητας στην Εκπαίδευση. Το μάθημα αυτό καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και κινητοποίηση της αντίληψης, της διαίσθησης και της δημιουργικής σκέψης στο πλαίσιο δημιουργίας του κατάλληλου ψυχονοητικού υπόβαθρου για την ανάπτυξη και εκδήλωση της επιχειρηματικότητας, τις γενικές αρχές οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης μιας επιχείρησης, την διαδικασία αναζήτησης επιχειρηματικών ευκαιριών, τις βασικές αρχές επιχειρηματικού σχεδιασμού, τις διαδικασίες ανάπτυξης καινοτομιών και τη μεθοδολογία διδακτικής της επιχειρηματικότητας και για τις τέσσερις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις τις ΑΣΠΑΙΤΕ. Εκτός από τη συμμετοχή και την παρακολούθηση των διαλέξεων το μάθημα Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία και Διδακτική περιλαμβάνει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευόμενοι και είναι τα εξής:

(α) Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό παιχνίδι προσομοίωσης επιχειρηματικής δραστηριότητας

(β) Υλοποίηση Μικροδιδασκαλίας

(γ) Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε επιχειρήσεις

 

Β.  Εργαστηριακό Μάθημα Προσομοίωσης στην Επιχειρηματικότητα (Β΄ Εξάμηνο)

Στο δεύτερο εξάμηνο υλοποιείται το εργαστηριακό μάθημα  προσομοίωσης στην επιχειρηματικότητα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές  να εκπαιδευτούν μέσω προσομοίωσης στη δημιουργία και υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας. Το εργαστηριακό μάθημα επιχειρηματικότητας βοηθά τους φοιτητές να περάσουν από την θεωρία στην πράξη. Χωρίζονται σε ομάδες εργασίας δημιουργώντας μια εικονική επιχείρηση. Έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν στοιχεία για την εικονική τους επιχείρησή (επιλογή νομικής μορφής, ονομασία επιχείρησης, οργανόγραμμα επιχείρησης κλπ), να αποτυπώσουν οικονομικά δεδομένα για την επιχείρησή τους, να προσδιορίσουν την παραγωγική διαδικασία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα διαθέτουν καθώς επίσης να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της επιχείρησης τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος  είναι οι εξής:

(α) Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου

(β) Συμμετοχή στο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Mentoring

(γ) Ετήσιος Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ (σε συνεργασία με τη ΔΑΣΤΑ).

 

 

2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ - MENTORING

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, υλοποιεί δράσεις συμβουλευτικής υποστήριξης των φοιτητών του τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων της Επιχειρηματικότητας. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας είναι η συστηματικότητα και η διάρκεια των δράσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης μέσω της ύπαρξης οργανωμένης ομάδας «μεντόρων».

Οι μέντορες της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι μια ομάδα  ειδικευμένων συμβούλων, στελεχών επιχειρήσεων και επιχειρηματιών οι οποίοι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους φοιτητές των τμημάτων. Οι μέντορες κατευθύνουν τις ομάδες εργασίας των φοιτητών σε ρεαλιστικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντα του μέντορα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ΜΚΕ είναι τα εξής:

 • Επιβλέπει και συντονίζει τη συγγραφή των εργασιών συγκεκριμένων ομάδων  φοιτητών σε άμεση συνεργασία με τον Διδάσκοντα
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στα μαθήματα επιχειρηματικότητας και στην κατάρτιση BUSINESS PLAN από τους φοιτητές ως εργασίας στα πλαίσια των μαθημάτων
 • Οργανώνει συναντήσεις με τις ομάδες των φοιτητών στις οποίες συζητά προβλήματα που εμφανίζουν τα επιχειρηματικά σχέδια των φοιτητών και δίνει ανατροφοδότηση (feed back)
 • Συμπληρώνει ειδικά έντυπα καταγραφής δραστηριοτήτων
 • Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων σε αποφοίτους οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της ΜΚΕ.

 

Οι ομάδες εργασίας συναντιούνται όποτε κρίνεται απαραίτητο με το μέντορα και λαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα:

 • Προϊόντων και υπηρεσιών που θα  παράγει η επιχείρηση
 • Ανάλυση Κλάδου – Αγοράς που θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση
 • Ανάλυσης της  γενικής κατάστασης της αγοράς και συσχέτισης με το αντικείμενο της εικονικής
 • Ανταγωνισμού
 • Τιμολογιακής Πολιτικής & Ανάπτυξης Πωλήσεων
 • Διαφήμισης & Δημοσίων  Σχέσεων
 • Οργάνωσης παραγωγής
 • Διοίκηση/ Διαχείριση (Management)
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Σύνταξης και Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

 

 

 

 

3. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

 

Στη συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνεται η οργάνωση και η υλοποίηση ανοιχτών σεμιναρίων με κεντρικό άξονα τα ζητήματα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, δίδεται έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Τα παραπάνω σεμινάρια μπορούν να τα παρακολουθήσουν τόσο οι φοιτητές της ΑΣΠΑΙΤΕ όσο και οι απόφοιτοι της ΑΣΠΑΙΤΕ και άλλων ιδρυμάτων. Η θεματολογία περιλαμβάνει σεμινάρια που σχετίζονται με τη γνωριμία και την εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές και έννοιες της επιχειρηματικότητας και τη σύγχρονη πραγματικότητα του παραγωγικού κόσμου, αλλά και την επιχειρηματικότητα ως εναλλακτική επαγγελματική επιλογή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάζονται εξελίξεις που αφορούν την προκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλες Ευρωπαϊκές δράσεις.

Τα «ανοικτά» σεμινάρια εστιάζουν σε θεματικούς άξονες όπως:

 • Χρηματοδότηση νέων παραγωγικών μονάδων
 • Τα βήματα για την ίδρυση μίας νέας επιχείρησης
 • Οι προοπτικές βιωσιμότητας των νέων παραγωγικών μονάδων
 • Επιχειρήσεις έντασης γνώσης
 • Οι προοπτικές της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένους κλάδους και ειδικότητες
 • Η Επιχειρηματικότητα ως Επαγγελματική Επιλογή
 • Επιχειρηματικές Ευκαιρίες σε περίοδο οικονομικής κρίσης
 • Θεωρίες Μάθησης στη Διδασκαλία Οικονομικών Μαθημάτων
 • Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και Δραστηριότητες Επιχειρηματικότητας
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές και Προτεινόμενες Ασκήσεις στη Διδακτική της Επιχειρηματικότητας.

 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

Παρακολούθηση και μεθοδολογία εσωτερικής αξιολόγησης

Στη συγκεκριμένη δράση, σε συνεργασία με το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο ΜΚΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ που έχει την ευθύνη της εσωτερικής αξιολόγησης, έχει αναπτυχθεί μηχανισμός παρακολούθησης των φοιτητών που χρησιμοποίησαν τις Υπηρεσίες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με σκοπό την τροφοδότηση της αντίστοιχης βάσης δεδομένων της ΔΑΣΤΑ με στοιχεία για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και τη διερεύνηση του κατά πόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν στη διαδικασία υλοποίησης των στόχων του συνολικού έργου.

 

Εξωτερική Αξιολόγηση της πράξης

Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δράσης έγκειται στην ανάγκη εκτίμησης της αποτελεσματικότητας της Πράξης και της αποδοτικής εμπλοκής των διαφορετικών συντελεστών που συμβάλλουν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση επιμορφωτικών και διδακτικών διαδικασιών. Η εξωτερική αξιολόγηση αναμένεται να διασφαλίσει την αντικειμενικότητα που απαιτεί η διεργασία της αξιολόγησης.

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω δράσης αφορά στην αξιολόγηση της πράξης από εξωτερικό αξιολογητή, συνολικά. Η υλοποίησή της περιλαμβάνει:

 • Εκθέσεις ετήσιων ενδιάμεσων διαμορφωτικών αξιολογήσεων. Η διαμορφωτική αξιολόγηση στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, μέσα από την εκτίμηση: α) επιμέρους συστατικών, διαδικασιών, ρόλων, πεδίων εμπλοκής, κ.ά., β) του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων, γ) των παραγόντων που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση και δ) του ευρύτερου περιβάλλοντος υλοποίησης της πράξης.
 • Έκθεση τελικής αξιολόγησης, που θα καλύπτει τη συνολική διάρκεια υλοποίησης της Πράξης. Η τελική αξιολόγηση στοχεύει: α) στη συνολική αποτίμηση των προαναφερόμενων παραμέτρων μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της πράξης, β) στη βιωσιμότητα των μηχανισμών (δικτύωση) και στην προστιθέμενη αξία των προσφερόμενων εκπαιδευτικών διαδικασιών και γ) στη διαμόρφωση των συνθηκών για την ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων της πράξης και την επιρροή τους σε πολιτικές φορέων, αλλά και σε εθνικές πολιτικές απασχόλησης.

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη