Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ΑΣΠΑΙΤΕ, η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του πτυχίου. Πραγματοποιείται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών και εφόσον ο φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και όλα τα μαθήματα ειδικότητας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο Τμήμα. Η πρακτική άσκηση είναι ενταγμένη στο  πρόγραμμα σπουδών  του 8ου εξαμήνου με 6 ECTS.

Στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΕΣΠΑ) της ΑΣΠΑΙΤΕ θα ενημερωθείτε σε θέματα όπως:

  •    Η σημασία και ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης
  •    Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης που    χρηματοδοτείτε από το ΕΣΠΑ
  •    Αγγελίες (θέσεις / ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης)
  •    Ανακοινώσεις που αφορούν την Πρακτική Άσκηση

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013" (Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ) αποτελεί ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις για την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, τη σύνδεση εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, τη δια βίου μάθηση και την έρευνα.