Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Έντυπα

Τα έντυπα που αφορούν τον/την φοιτητή/τρια

  1.  Αίτηση για Πρακτική Άσκηση (Φ01)
  2.  Ερωτηματολόγιο (Φ02)
         (Δείτε στα σχετικά αρχεία)


Τα έντυπα που αφορούν τον Επόπτη Εκπαιδευτικό

1.   Έκθεση πεπραγμένων & αξιολόγησης (ΕΕ01)

2. Κοινή έκθεση μεταξύ Επόπτη Εκπαιδευτικού και Επόπτη Φορέα απασχόλησης (ΕΦ01)


(Δείτε στα σχετικά αρχεία)


Τα έντυπα που αφορούν τον Επόπτη του Φορέα απασχόλησης

1.    Συνοπτική μηνιαία έκθεση επίβλεψης & απόδοσης (ΕΦ01)

2.    Τελική έκθεση επίδοσης (ΕΦ02)


(Δείτε στα σχετικά αρχεία)

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη