Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητή

Ο ασκούμενος φοιτητής, όπως αναφέρεται στη σύμβαση που υπογράφει, θα πρέπει:


1.    Ο  ασκούμενος  φοιτητής στο  χώρο  εργασίας  υποχρεούται  να  ακολουθεί  το  ωράριο λειτουργίας  της  επιχείρησης  ή  υπηρεσίας.

2.    Να τηρεί  τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας, καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση ή κανονισµό που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή
υπηρεσίας. 

3.    Όταν ο ασκούμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω ενημερώνεται ο επόπτης εκπαιδευτικός ο οποίος ενημερώνει σχετικά το Τμήμα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

4.    Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου η επιχείρηση ή Υπηρεσία μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την ειδική σύμβαση και να διακόψει την απασχόλησή του. Τότε ο σπουδαστής υποχρεούται να επαναλάβει τον επόμενο χρόνο την ίδια διαδικασία για να βρει καινούργια θέση, για να συμπληρώσει τον υπόλοιπο χρόνο της πρακτικής του άσκησης.

5.    Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής άσκησης ο φοιτητής μπορεί για σοβαρούς λόγους (π.χ. συμμετοχή σε εξετάσεις) ν' απουσιάσει δικαιολογημένα για 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό.

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη