Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Γενικές Πληροφορίες

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, βιομηχανίες κ.λπ. τόσο του Ιδιωτικού όσο και του Δημόσιου τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαρκεί έξι (6) μήνες. Το αντικείμενο των παραπάνω φορέων θα πρέπει να είναι σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος που ο φοιτητής παρακολουθεί.

Η όλη διαδικασία της πρακτικής άσκησης των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε νόμους και προεδρικά διατάγματα που κατά καιρούς ισχύουν.

Το νομικό πλαίσιο προβλέπεται με το ΦΕΚ 59 Α’/29-3-1985, το ΦΕΚ 183 Β’/14-4-1986 και το ΦΕΚ 453 Β’/16-7-1986.

Σκοπός της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών είναι:

  •   Η εξάσκησή των φοιτητών στα πλαίσια του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που παρακολουθούν
  •  Η ενεργός συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών
  •  Η εξοικείωσή τους με το όποιο εργασιακό περιβάλλον (Μονάδες παραγωγής, Υπηρεσίες κ.λπ.)
  •  Ο συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και η ερμηνεία πράξεων στη διάρκεια της εργασίας
  •  Η ενημέρωσή τους σχετικά με τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων στο χώρο τους, μετά την αποφοίτησή τους

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη