Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας διέπει κάθετα και οριζόντια τη λειτουργία της  Δομής  Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.)  της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθώς και των τριών επιμέρους δομών της ήτοι του Γραφείου Διασύνδεσης, του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και  της  Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας θέτει τους δεοντολογικούς κανόνες που δεσμεύονται να τηρούν όλοι όσοι εμπλέκονται στη Δ.Α.ΣΤΑ. και στις επιμέρους δομές της (προσωπικό, φοιτητές, φορείς)  προκειμένου κατά την παροχή των υπηρεσιών της Δ.Α.ΣΤΑ. να διασφαλίζεται  η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφού στο πληροφοριακό σύστημα της Δ.Α.ΣΤΑ. και των επιμέρους πράξεων που εντάσσονται σε αυτή, καταχωρούνται στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η τήρηση  βασικών αρχών δεοντολογίας όπως οι κάτωθι:

  •        Η αρχή της ισότητας των ευκαιριών και της ισότιμης πρόσβασης στην εργασία.
  •        Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία.
  •        Η αρχή  της εμπιστευτικότητας.
  •        Ο σεβασμός των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  •        Η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών και η πρόσβαση των χρηστών στις υπηρεσίες της Δ.Α.ΣΤΑ.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας λειτουργεί εντός του πλέγματος των διατάξεων του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη