Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Δράσεις

Η ΔΑΣΤΑ της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) συμβάλει στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της Σχολής με την αγορά εργασίας μέσω της ανάπτυξης δικτύου δράσεων, που έχουν ως στόχο την:

  •  μεγιστοποίηση των συνεργειών και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας
  •  βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης
  •  διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα Ιδρύματα, την αγορά  εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης

Οι κυριότερες δράσεις είναι:

  • Η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ, ως εργαλείου ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργίας της ΔΑΣΤΑ και διασύνδεσης με τις δομές παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης των φοιτητών και αποφοίτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  με την αγορά εργασίας.

  •  Η ανάπτυξη Δικτυακής Πύλης ΔΑΣΤΑ, ως διαδραστικού εργαλείου επικοινωνίας και ενημέρωσης με πολλαπλούς αποδέκτες. Στη δικτυακή πύλη ενσωματώνονται ως λειτουργικά μέρη οι επιμέρους ιστοσελίδες των Δομών Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Η υλοποίηση δράσεων Δικτύωσης της ΔΑΣΤΑ. Υλοποιούνται δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης της ΔΑΣΤΑ με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με την απασχόληση, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
  • Ο Σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών προβολής – δημοσιότητας, με κύριο μηχανισμό υλοποίησης τη συγκρότηση και λειτουργία Γραφείου Τύπου. Το Γραφείο Τύπου έχει ως στόχο τη συγκρότηση ενός μηχανισμού πολλαπλασιαστών ενημέρωσης μέσα από το σχεδιασμό ενός πλέγματος δράσεων προβολής και προώθησης των στόχων της ΔΑΣΤΑ και των δομών της, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης του οφέλους από τη διασύνδεση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την αγορά εργασίας.
  • Ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας δομών
  • Διαγωνισμοί καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη