Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
Δομή και Λειτουργία

Η ΔΑΣΤΑ διοικείται από τη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται από τους υπευθύνους των τεσσάρων επιμέρους πράξεων (ΔΑΣΤΑ, Γραφείο Διασύνδεσης(ΓΔ), Γραφείο Πρακτικής Άσκησης(ΓΠΑ), Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ)) και ορίζει τον Προϊστάμενο Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ. Ο Προϊστάμενος Υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ έχει ως αρμοδιότητα την καθημερινή της λειτουργία και τη λήψη σχετικών λειτουργικής φύσης αποφάσεων.

Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ καταρτίζει το σχέδιο της γενικής στρατηγικής του Ιδρύματος στα σχετικά θέματα, διαμορφώνει το γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων, συνθέτει τις εισηγήσεις των τριών άλλων επιμέρους πράξεων και εισηγείται προς τα αρμόδια Όργανα του Ιδρύματος.  Αποφασίζει σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΔΑΣΤΑ, συντονίζει το έργο και τις δραστηριότητες των άλλων τριών επιμέρους πράξεων, μεριμνά για την διαρκή αλληλοενημέρωση, την αποφυγή επικαλύψεων, την επίλυση των πάσης φύσεως προβλημάτων και την υλοποίηση των αποφάσεων.  Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με στόχο αφενός την πληρέστερη ενσωμάτωση και συντονισμό των δραστηριοτήτων της ΔΑΣΤΑ με την υπόλοιπη λειτουργία του Ιδρύματος και, αφετέρου, τον καλύτερο συντονισμό με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αμφίδρομη ενημέρωση με τον παραγωγικό ιστό, η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ πλαισιώνεται από επικουρικού χαρακτήρα όργανο που θεσμοθετήθηκε σε επίπεδο Ιδρύματος, την Ιδρυματική Επιτροπή της ΔΑΣΤΑ, στην οποία προεδρεύει ο Υπεύθυνος της ΔΑΣΤΑ και στην οποία, εκτός από τους υπευθύνους των επιμέρους πράξεων, συμμετέχουν εκπρόσωποι των Τμημάτων της Σχολής.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής της ΔΑΣΤΑ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι:

Ιδρυματικός Υπεύθυνος ΔΑΣΤΑ, Καθηγητής Δημήτριος Ι. Κεχαγιάς

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, Αν. Καθηγητής Γεώργιος Αλέξης

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης, Αν. Καθηγητής Σπύρος Πανέτσος

Ιδρυματικός Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος ΔΣ ΕΤΕ Γεώργιος Μουστάκας

Το Γραφείο της ΔΑΣΤΑ βρίσκεται σε χώρο της βιβλιοθήκης της Σχολής και λειτουργεί καθημερινά από τις 8:30-14:30

 

Παραλαβή δεδομένων σε εξέλιξη